Europe Affiche, Lëtzebuerg

1979
Méi wäit gesinn, Europa wielen